Η παρούσα πολιτική απορρήτου ορίζει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και προστατεύονται τα δεδομένα που ο αναγνώστης του παρόντος (στο εξής «Χρήστης») παρέχει εκούσια ή ακούσια κατά τη χρήση της τρέχουσας ιστοσελίδας (στο εξής «Ιστοσελίδα»), ιδιοκτησίας της Μαρίνας Μορφιάδου, ΑΦΜ 154978999, ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου (στο εξής «Κάτοχος»).

Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, ο Χρήστης συμφωνεί άνευ όρων και εξ’ ολοκλήρου με όσα περιγράφονται στην παρούσα πολιτική σε σχέση με τα θέματα που διέπουν τα δεδομένα που παρέχει στον Κάτοχο ή και τρίτα μέρη κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Επιπρόσθετα, ο Κάτοχος ενδέχεται να τροποποιήσει οποιαδήποτε στιγμή την παρούσα πολιτική απορρήτου σημειώνοντας σε κάθε περίπτωση την πιο πρόσφατη ημερομηνία μεταβολής. Αποτελεί ευθύνη του Χρήστη να ελέγχει πως συνεχίζει να συμφωνεί με την τυχόν ανανεωμένη πολιτική απορρήτου της Ιστοσελίδας ή εναλλακτικά να απέχει από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Συλλογή δεδομένων

Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας από το Χρήστη, συλλέγονται δεδομένα που ο Χρήστης παρέχει εκούσια ή ακούσια.  Ως δεδομένα που παρέχονται εκούσια από το Χρήστη ορίζονται οι πληροφορίες που ακολουθούν, τις οποίες ο Χρήστης ρητώς παρέχει στον Πάροχο συμπληρώνοντας σχετικά πεδία πληροφοριών:

Φόρμα επικοινωνίας ιστοσελίδας

 • Όνομα ή/και επώνυμο.
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ως δεδομένα που παρέχονται ακούσια από το Χρήστη ορίζονται οι πληροφορίες που ακολουθούν οι οποίες συλλέγονται αυτόματα από το Χρήστη ενώσω διαρκεί η δραστηριότητα του στην Ιστοσελίδα:

 • Διεύθυνση IP.
 • Γεωγραφική περιοχή βάσει διεύθυνσης IP.
 • Πληροφορίες συσκευής, λειτουργικού συστήματος και λογισμικού περιήγησης.
 • Ημερομηνία και ώρα ενεργειών / δραστηριότητας του Χρήστη στην Ιστοσελίδα.
 • Στατιστικά δεδομένα (διάρκεια, προβολές, κλπ.) της δραστηριότητας του Χρήστη στην Ιστοσελίδα.

Χρήση δεδομένων

Ο Κάτοχος δύναται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συλλέγονται από το Χρήστη για τους παρακάτω λόγους:

 • Προσαρμογή της εμπειρίας του Χρήστη και εξυπηρέτηση του.
 • Βελτίωση της Ιστοσελίδας.
 • Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Παρόχου.
 • Υποστήριξη και ανάπτυξη των υπηρεσιών του Παρόχου και της Ιστοσελίδας.
 • Επιβολή πρακτικών ασφάλειας
 • Ενημέρωση του Χρήστη σχετικά με θέματα που άπτονται των υπηρεσιών του Παρόχου.

Προστασία δεδομένων

Ο Πάροχος μεριμνά για την ασφάλεια των δεδομένων που παρέχονται από το Χρήστη μέσω της Ιστοσελίδας. Κάθε είδους πρόσβαση και επενέργεια επί των δεδομένων του Χρήστη γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή/και συνεργάτες του Παρόχου υπό αυστηρούς όρους διασφάλισης της εμπιστευτικότητας. Η ασφάλεια και η προστασία των δεδομένων του Χρήστη από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, διαρροή, απώλεια, αλλοίωση, ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, επιστρατεύεται από τον Πάροχο μέσω εφαρμογής αναγκαίων φυσικών και ηλεκτρονικών, τεχνικών και διαχειριστικών διαδικασιών.

Γνωστοποίηση δεδομένων

Ο Πάροχος δεσμεύεται να μη διαβιβάσει σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο, προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, εκτός αν υπάρξει ρητή άδεια από τον Χρήστη ή αν απαιτείται από το Νόμο. Εξαιρούνται συνεργάτες του Παρόχου που είναι υπεύθυνοι για την φιλοξενία και την υποστήριξη της Ιστοσελίδας ή/και άλλων συστημάτων του Παρόχου, αναγκαίων για την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται στο Χρήστη. Σε κάθε περίπτωση οι συνεργάτες του Παρόχου συμφωνούν να διατηρήσουν τα προαναφερθέντα δεδομένα εμπιστευτικά. Ωστόσο τυχόν πληροφορίες που αφορούν μη προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να παρέχονται σε τρίτα μέρη για λόγους στατιστικής και μάρκετινγκ.

Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Τα δεδομένα του Χρήστη διατηρούνται από τον Πάροχο ή/και τυχόν συνεργάτες αυτού για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς συλλογής των, πάντα υπό το πρίσμα των επιταγών του Νόμου.

Σύνδεσμοι τρίτων μερών

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες ή/και ψηφιακό υλικό τρίτων παρόχων, που ενδέχεται να είναι ή να μην είναι συμβαλλόμενοι με τον Πάροχο. Συνακόλουθα ο Πάροχος δε δύναται να ασκήσει έλεγχο στους προαναφερθέντες τρίτους παρόχους. Ως εκ τούτου ο Χρήστης αποδέχεται πως η παρούσα πολιτική απορρήτου παύει να ισχύει και ο Πάροχος δε φέρει καμιά ευθύνη για την προστασία των δεδομένων του Χρήστη, από τη στιγμή που ο τελευταίος ακολουθεί συνδέσμους που οδηγούν σε περιεχόμενο εκτός της Ιστοσελίδας. Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, μοναδικός υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων που παρέχει εκούσια ή ακούσια είναι ο Χρήστης.

Δικαιώματα Χρήστη

Ο Χρήστης διατηρεί δικαιώματα που άπτονται της συλλογής, διατήρησης και χρήσης των δεδομένων του από τον Πάροχο ως εξής:

 • Δικαίωμα πληροφόρησης και πρόσβασης στα δεδομένα με τρόπο ευπαρουσίαστο.
 • Δικαίωμα αίτησης φορητότητας των δεδομένων σε ψηφιακή μορφή κοινώς αναγνώσιμη από σχετικό λογισμικό.
 • Δικαίωμα αίτησης διόρθωσης των δεδομένων αν είναι ανακριβή ή ελλιπή και εφόσον δε δύναται ο Χρήστης να τα διορθώσει μόνος του μέσω των υπηρεσιών που παρέχει η Ιστοσελίδα.
 • Δικαίωμα αίτησης διαγραφής των δεδομένων εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό που συλλέχθηκαν ή δε συντρέχουν άλλοι νόμιμοι λόγοι.
 • Δικαίωμα εναντίωσης ή αίτησης περιορισμού ή αίτησης κατάργησης της επεξεργασίας των δεδομένων που παύει μερικώς ή ολικώς τη δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων από τον Πάροχο διατηρώντας ωστόσο τα ήδη αποθηκευμένα δεδομένα.

Συμπληρωματικά των δικαιωμάτων του Χρήστη ισχύουν τα κάτωθι:

 • Ο Χρήστης διατηρεί τα προαναφερθέντα δικαιώματα του στο βαθμό που δεν υπάρχουν κωλύματα νομικής φύσης.
 • Η ικανοποίηση των δικαιωμάτων του Χρήστη από τον Πάροχο πραγματοποιείται άνευ χρέωσης για τον Χρήστη με εξαίρεση περιπτώσεις προδήλως αβάσιμων ή πολύ συχνών αιτημάτων, ενώ οι σχετικές διαδικασίες πραγματοποιούνται από τον Πάροχο το συντομότερο δυνατό.
 • Τυχόν ανάκληση συγκατάθεσης από το Χρήστη για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων του Χρήστη από τον Πάροχο δεν συνεπάγεται ακύρωσης της νομιμότητας διαδικασιών που ενδεχομένως εφαρμόστηκαν από τον Πάροχο επί των δεδομένων σε προγενέστερο χρόνο, όσο ακόμη ίσχυε η προηγηθείσα συγκατάθεση του Χρήστη.
 • Για την άσκηση των δικαιωμάτων του, ο Χρήστης μπορεί να απευθυνθεί υπεύθυνα στον Πάροχο στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στη σχετική ενότητα της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

Cookies

Τα cookies αποτελούν αρχεία κειμένου περιορισμένου μεγέθους που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη κατά τη χρήση μιας ιστοσελίδας.

Η χρήση των cookies επιτρέπει σε μια ιστοσελίδα ή/και τρίτους παρόχους των οποίων υπηρεσίες χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, να αποθηκεύουν δεδομένα στον υπολογιστή του χρήστη για λόγους ορθής λειτουργίας ή/και παροχής διαφόρων υπηρεσιών.

Τα cookies και τα δεδομένα που αυτά αποθηκεύουν, μπορούν να είναι προσωρινά και να σβήνονται μόλις ο χρήστης κλείσει το λογισμικό περιήγησης (session cookies) ή να παραμένουν για ένα ευρύτερο χρονικό διάστημα (persistent cookies), κάτι που εξαρτάται από την εκάστοτε ιστοσελίδα και τον πάροχο υπηρεσίας που τα ορίζει.

Μια ιστοσελίδα είναι σε θέση να διαβάσει και να διαχειριστεί μόνο cookies που έχουν οριστεί από την ίδια. Cookies που ορίζονται από τρίτους παρόχους και ιστοσελίδες καθώς και τα δεδομένα που αυτά αποθηκεύουν είναι στην αποκλειστική δικαιοδοσία και ευθύνη των εκάστοτε τρίτων παρόχων.

Σε ότι αφορά τη χρήση της Ιστοσελίδας, ο Χρήστης θα πρέπει να αποδέχεται τη χρήση cookies από την Ιστοσελίδα και τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται ή προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας. Σε ότι έχει να κάνει με τις πολιτικές που διέπουν τα cookies τρίτων παρόχων, ο Χρήστης θα πρέπει να ανατρέξει και να βεβαιωθεί πως συμφωνεί με τις αντίστοιχες πολιτικές των τρίτων παρόχων.

Εναλλακτικά, ο Χρήστης θα πρέπει να απέχει από τη χρήση της Ιστοσελίδας και να διαγράψει τα cookies που έχουν οριστεί κάνοντας χρήση των εργαλείων του λογισμικού περιήγησης που χρησιμοποιεί (καθαρισμός ιστορικού/cookies).

Τύποι cookies που ορίζονται από την Ιστοσελίδα

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί διαφορετικά cookies για να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο Χρήστη τα οποία μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής:

Λειτουργικά cookies

Αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία cookies για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και ορίζονται από την Ιστοσελίδα ή τρίτους παρόχους υπηρεσιών σε χρήση από την Ιστοσελίδα.

Cookies προτιμήσεων και πρόσθετης λειτουργικότητας

Πρόκειται για cookies που υποστηρίζουν λειτουργίες προστιθέμενης αξίας που προσφέρει η Ιστοσελίδα και δύνανται να ορίζονται από την Ιστοσελίδα ή τρίτους παρόχους υπηρεσιών μέσω των οποίων η Ιστοσελίδα προσφέρει τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Cookies στατιστικών & επιδόσεων

Πρόκειται για cookies που ορίζονται από υπηρεσίες τρίτων παρόχων οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Διαχείριση cookies μέσω του λογισμικού περιήγησης

Ο Χρήστης δύναται να διαχειριστεί ζητήματα που αφορούν τη χρήση cookies από την Ιστοσελίδα ή τρίτους παρόχους κάνοντας χρήση των εργαλείων που προσφέρει το λογισμικό περιήγησης που χρησιμοποιεί. Για παράδειγμα είναι δυνατό να διαγράψει cookies που έχουν οριστεί ή να ρυθμίσει ποια cookies και από ποιους παρόχους επιτρέπονται να θέτονται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω διαδικασία, ο Χρήστης μπορεί να συμβουλευτεί τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τους παρακάτω, ανάλογα με το λογισμικό περιήγησης που χρησιμοποιεί:

Ιστοσελίδα και υπηρεσίες τρίτων παρόχων

Η Ιστοσελίδα κάνει χρήση των παρακάτω υπηρεσιών τρίτων παρόχων που ορίζουν cookies ή ενδεχομένως κάνουν χρήση άλλων τεχνολογιών tracking (web beacons, tracking pixels, κλπ).

Ο Κάτοχος και η Ιστοσελίδα σε καμιά περίπτωση δε μεταβιβάζει στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη. Ωστόσο οι τρίτοι πάροχοι και οι υπηρεσίες τους δύναται να ταυτοποιήσουν το Χρήστη μέσω επιπλέον δεδομένων που ο τελευταίος τους έχει παράσχει, τους παρέχει ή θα τους προσφέρει μελλοντικά κάνοντας χρήση των υπηρεσιών τους.

Η πολιτική που διέπει τα cookies αλλά και τυχόν τεχνολογίες tracking των υπηρεσιών τρίτων παρόχων είναι αποκλειστική ευθύνη των τελευταίων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα που άπτονται των δεδομένων που συλλέγουν και της πολιτικής απορρήτου & cookies που φέρουν οι υπηρεσίες τρίτων παρόχων σε χρήση από την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους αντίστοιχους συνδέσμους που ακολουθούν: